COMISSIÓ CIUTADANA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ CIUTADANA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Esta Comissió està formada per representants de totes les entitats que intervenen en el procés de protecció i atenció a les víctimes: Policia, Centre de Salut, Jutjats, Serveis Municipals d’atenció integral (informació, atenció psicològica i jurídica, recursos socials) i per tots els i les professionals que intervenen en la sensibilització i prevenció: Centres d’ensenyament, associacions i col·lectius de dones, mitjans de comunicació, partits polítics.

La Comissió dissenya i avalua les accions de sensibilització i suport a les víctimes que es realitzen en el municipi.

MARC ORGANITZATIU

Comissió Ciutadana Contra la Violència de Gènere (òrgan consultiu)

Composició:

Alcaldessa de Quart de Poblet
Regidora d’Igualtat de Quart de Poblet
Regidora de Benestar Social i Persones Majors de Quart de Poblet
Partit Popular de Quart de Poblet
Grup Municipal Compromís
Coordinadora de la Casa de la Dona
Psicòloga de la Casa de la Dona
Advocada de la Casa de la Dona
Treballadora Social dels Servicis Socials de Quart de Poblet
Treballadora Social del Centre de Salut de Quart de Poblet
Policia Nacional
Policia Local
Jutjat de Violència núm. 3 de Quart de Poblet
Associació Ames de Casa i Consumidors Tyrius
Associació Dona, Oci i Treball (M.O.T)
Associació de Bolilleres
Associació Dones, Filosofia i Gènere
Associació Dones en Igualtat
Consell de la Joventut de Quart de Poblet
Associació Fent Camí
Associació ARTIC
Fundació Novafeina
Una representant experta en matèria de violència

Objectiu:

Participació en el disseny, seguiment i avaluació de tots els plans , accions i programes de prevenció de la violència de gènere.

Accions:

 • Disseny de Campanyes de Sensibilització a fi de previndre la violència de gènere.
 • Actuar com a agents de prevenció de la violència de gènere en el municipi.
 • Difondre entre la ciutadania els serveis i recursos contra la violència de gènere.
 • Promoure la formació de professionals en violència de gènere.
 • Elaboració i reedició de fullets, guies informatives i documents en distints suports, relacionats amb la violència de gènere. Fent ús d’un llenguatge comprensiu per a totes les dones i traduint el més importants per a la seua difusió entre la població immigrant i amb discapacitat sensorial.
 • Dissenyar accions positives en el marc municipal que afavorisquen la integració sociolaboral de les dones víctimes.
 • Denúncia pública de les activitats, comportaments i/o actuacions que afavorisquen o impliquen violència cap a les dones.
 • Col·laborar amb els mitjans de comunicació per a la utilització correcta de la informació i la difusió de missatges cap a la “tolerància zero” respecte a la violència cap a les dones.

Comissió tècnica permanent d’atenció a les dones víctimes.

Composició:

Policia Local i Nacional, Advocada, Psicòloga i Treballadora Social municipal, Treballadora social del Centre de Salut.

Objectiu:

Coordinar totes les actuacions de protecció integral de les vìctimes.

Accions:

 • Homogeneïtzar i unificar els criteris d’actuació municipal dels diferents professionals que intervenen en el procés.
 • Dissenyar i revisar el protocol i l’itinerari d’atenció integral individualitzada a les víctimes.
 • Evitar la victimització secundària de les dones.
 • Garantir la coordinació permanent de tots els diferents professionals.
 • Promoure mesures que contribuïsquen a incrementar la seguretat de les víctimes de la violència de gènere.
 • Proposar i promoure accions de millora contínua dels serveis, recursos i actuació dels i les professionals.
 • Facilitar els recursos i ajudes necessàries.
 • Establir les prioritats d’actuació i les ajudes d’urgència.
 • Demanar les dades estadístiques que possibiliten estudis per a millorar l’atenció.
 • Participació en el disseny, seguiment i avaluació de tots els plans, accions i programes de prevenció de la violència de gènere.