COMISSIÓ D’IGUALTAT

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET

Article 1. Composició

En virtut del Decret 1043/2010, la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament de Quart de Poblet, queda composta per:

 • Regidora d’Igualtat.
 • Tècnica d’Igualtat.
 • Una persona triada per la Taula de Negociació.
 • Director de RRHH, com a assessor permanent amb veu i sense vot.
 • Un representant de cada un dels sindicats presents en la Junta de Personal, amb veu i sense vot.

Article 2. Funcionament

 • -Les sessions de la Comissió es convocaran trimestralment amb caràcter ordinari, i amb caràcter extraordinari, a petició de qualsevol membre de la Comissió, convocada amb 5 dies d’antelació.
 • S’elaborarà un orde del dia, que arreplegarà les propostes presentades pels components de la Comissió.
 • Es redactarà un acta per cada una de les reunions celebrades, que serà enviada a cada un dels membres de la Comissió.
 • Les decisions de la Comissió es prengueran per consens dels components.
 • S’establix la confidencialitat dels assumptes, documents i dades presentades per les parts reunides.
 • Els membres de la Comissió d’Igualtat tindran accés a la documentació que es genere dins de la mateixa.
 • La Comissió d’Igualtat podrà sol·licitar al consistori tota aquella informació que considere necessària per a l’exercici de les seues funcions.
 • Serà possible la creació de subcomissions o grups de treball per a assumptes concrets.
 • Quan així es convinga, serà possible l’assistència a les sessions de la Comissió de professionals i/o experts/es en temes que es vagen a tractar (amb veu però sense vot).
 • Els càrrecs de la Comissió romandran durant el període de vigència del Pla d’Igualtat.
 • No podran formar part de la Comissió, les persones condemnades per sentència judicial en casos d’acaçament o discriminació, així com els empleats sancionats o expedientats per estos mateixos motius dins de l’àmbit laboral.

Article 3. Funcions.

La Comissió d’Igualtat de l’ajuntament de Quart de Poblet, té com a finalitat:

 • Vetlar pel compliment del principi d’igualtat d’oportunitats entre els sexes del personal laboral i funcionari de l’ajuntament.
 • Supervisar i coordinar l’aplicació, seguiment i avaluació tant del PIOMH d’empresa, destacant la transversalitat del principi d’igualtat i de la perspectiva de gènere a totes les àrees i accions municipals.
 • Planificar accions de prevenció de l’acaçament moral, sexual, per raó de sexe i per orientació sexual i articular vies de comunicació i solució en el cas de produir-se.
 • Realitzar una memòria anual que arreplegue el seu seguiment i avaluació.
 • Informar sobre els drets i deures en matèria d’igualtat a tot el personal, així com sobre les accions del PIOMH d’empresa.
 • Promoure estudis sobre aspectes relacionats amb la igualtat d’oportunitats i de tracte, tant en l’entorn laboral com en el personal.
 • Proposar “bones pràctiques” d’igualtat d’oportunitats en l’interior de l’ajuntament
 • Assessorar en les negociacions col·lectives.
 • Atendre i resoldre les consultes i reclamacions relacionades amb igualtat d’oportunitats, formulades pels empleats i empleades de l’ajuntament.